Niệm Phật Nguyên Chất | 4 Chữ | 6 Chữ | Có Khánh | Ko Khánh


NIỆM PHẬT NGUYÊN CHẤT

01. Hòa Thượng Tịnh Không

02. Thầy Giác Nhàn

(!)

4 CHỮ

01 02 03 04 05 06 07

03. Thầy Trí Thoát

04. Giọng Nữ

05. Giọng Nam

(!)

| A DI ĐÀ PHẬT

– CÓ KHÁNH

˻ 4 CHỮ

01 02 03 04 05 06 07 08 09

˻ 6 CHỮ

01 02 03 04 05 06 07 08 09

– KO KHÁNH

˻ 4 CHỮ

01 02 03 04 05 06 07 08 09

˻ 6 CHỮ

01 02 03 04 05 06 07 08 09

| A MI ĐÀ PHẬT

– CÓ KHÁNH

˻ 4 CHỮ

01 02 03 04 05 06 07 08 09

˻ 6 CHỮ

01 02 03 04 05 06 07 08 09

– KO KHÁNH

˻ 4 CHỮ

01 02 03 04 05 06 07 08 09

˻ 6 CHỮ

01 02 03 04 05 06 07 08 09

06. Đại Chúng

07. Thời Khóa

Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: