Sanh Tử Tâm Thiết (Tâm Chẳng Tha Thiết Vì Sanh Tử)

SANH TỬ TÂM THIẾT

| Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng
Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên |

Chuyển ngữ: Cư Sĩ Diệu Hà
Người đọc: Hạnh Quang

Comments Off on Sanh Tử Tâm Thiết (Tâm Chẳng Tha Thiết Vì Sanh Tử)
%d bloggers like this: