Chân Tín – Thiết Nguyện – Niệm A Di Đà Phật – Cầu Sanh Tịnh Độ

阿 彌 陀 佛 身 金 色
A Di Đà Phật thân kim sắc

相 好 光 明 無 等 倫
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân

白 毫 宛 轉 五 須 彌
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di

紺 目 澄 清 四 大 海
Cám mục trừng thanh tứ đại hải

光 中 化 佛 無 數 億
Quang trung hóa Phật vô số ức

化 菩 薩 眾 亦 無 邊
Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên

四 十 八 願 度 眾 生
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

九 品 咸 令 登 彼 岸
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

南 無 西 方 極 樂 世 界
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

大 慈 大 悲 阿 彌 陀 佛
Đại từ đại bi A Di Đà Phật

南 無 阿 彌 陀 佛
Nam Mô A Di Đà Phật

願 生 西 方 淨 土 中
Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung

九 品 蓮 華 為 父 母
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

花 開 見 佛 悟 無 生
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

不 退 菩 薩 為 伴 侶
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: