A Di Đà Phật Thánh Điển

A DI ĐÀ PHẬT THÁNH ĐIỂN

| Thích Ấn Quang đại sư giám định
Cư sĩ Phạm Cổ Nông giảo khám |

(theo bản in của Cao Hùng Tịnh Tông Học Hội năm 2011)

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong

http://www.niemphat.net/Kinh/didathanhdien.htm

Advertisements
Comments Off on A Di Đà Phật Thánh Điển
%d bloggers like this: