Lời Khai Thị Của Ấn Quang Đại Sư


ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Pháp Sư, Liên Tông Thập Tam Tổ

Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Pháp Sư, Liên Tông Thập Tam Tổ

Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được; thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn; hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.

Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.

Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Nam Mô A Di Đà Phật
_()_

TRUYỀN PHÁP CHÂN NGÔN

“Đôn luân tận phận,
nhàn tà tồn thành,
tín nguyện niệm Phật,
cầu sanh Tịnh Độ”

(Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận,
giảm bớt tà vạy, giữ lòng thành,
tín nguyện niệm Phật,
cầu sanh Tịnh Độ)

(!) VIDEO TẢI VỀ

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO

Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ

(!) AUDIO | MP3

Tăng Quảng Chánh Biên

1 2 3 4 5 6 7 8.

(!) WORD | DOC

Tăng Quảng Chánh Biên

1 2 3 4

Tam Biên

1 2 3 4

Tục Biên

1 2

Tinh Hoa Lục

1
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: