Lời Khai Thị Của Ấn Quang Đại Sư


ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Pháp Sư, Liên Tông Thập Tam Tổ

Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Pháp Sư, Liên Tông Thập Tam Tổ

Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được; thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn việc tốt đẹp cho người. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn; hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.

Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.

Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Nam Mô A Di Đà Phật
_()_


010203

KỆ TU TRÌ

“Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận
Ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành
Đừng làm các ác, vâng làm các thiện
Kiêng giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật
Hồi hướng vãng sanh Thế giới Cực Lạc
Dùng để tự hành, lại còn dạy người
Ấy gọi Phật tử
Hành giả hãy nên làm như thế ấy
Công đức vô lượng!
[Sống uổng bảy mươi năm, tháng ngày chẳng còn mấy
Như Tù dẫn ra chợ, mỗi bước gần cái chết
Tạ tuyệt hết thảy sự, để chuyên tu Tịnh Độ
Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân Liên Hữu]
Niệm Phật mới hòng tiêu túc nghiệp
Kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm
Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn
Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc (!)
Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh
Núi khe, nẻo khách từ nay thôi quyến luyến
Tự mình chẳng về, về liền được
Gió trăng, quê cũ toàn thể hãy tự vâng
Đóng cửa chẳng tiếp ai
Xót nghĩ thân này sắp chết
Chuyên tâm tu Tịnh Nghiệp
Thẹn thay đạo nghiệp chưa thành!”

Nam Mô A Di Đà Phật


ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO

Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ

(!) AUDIO | MP3

Tăng Quảng Chánh Biên

1 2 3 4 5 6 7 8.

(!) WORD | DOC

Tăng Quảng Chánh Biên

1 2 3 4

Tục Biên

1 2

Tam Biên

1 2 3 4

Tinh Hoa Lục

1
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: