Sám Hối Nghiệp Dâm Dục

SÁM HỐI NGHIỆP DÂM DỤC

| Đại Đức Thích Trí Thoát tụng |

(!) MP3 01 | 02

ÁI DỤC: Thân Nghiệp thứ ba.
Gốc nguồn vô tận Ta Bà thọ sinh.
Theo lời Phật dạy trong Kinh.
Ái đem vạn trạng thiên hình ngu si.

Ngục tù chướng ngại u mê.
Luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân.
Cuộc đời sống tựa mây vần.
Đống xương vô định mấy lần Tu Di.

Khóc than nước mắt dầm dề.
Nếu đem tích chứa suối khe nào bằng.
Vướng vòng ái dục ví bằng.
Biển mê sinh tử xích thằng rối ren.

Địa ngục thống khổ mấy phen.
Cùng loài quỷ đói tiếng rền khóc than.
Súc sinh quả báo thân cam.
Bồ câu, chim sẻ tánh ham dâm tà.

Nếu sanh trong cõi người ta.
Vợ con bất chính, đạo nhà chẳng vui.
Bao nhiêu khổ báo chôn vùi.
Do nhân ái dục khiến đời khổ đau.

Phật tiền tha thiết khẩn cầu.
Ăn năn sám hối tật sâu phát lồ.
Kể từ vô thỉ đến giờ.
Luân thường chẳng giữ tương tư vợ người.

Mưu sâu dụ dỗ đoạt chơi.
Xâm phạm trinh tiết, phá đời gái ngoan.
Tỳ Kheo Ni cũng tính toan.
Làm nhơ phạm hạnh hoang đàng đẫy đưa.

Ỷ quyền cưỡng bức gạt lừa.
Khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng.
Trăng hoa mèo mả gà đồng.
Chẳng phân biệt hạng đàn ông vô loài.

Nay Con đã hiểu chuyện đời.
Chí thành sám hối sáu thời ăn năn.
Nhờ công sám hối não phiền.
Ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ.

Sanh ra chẳng tự cửa nhơ.
Tấm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh.
Thập phần tướng tốt quang minh.
Thông minh đĩnh ngộ tinh anh tuyệt trần.

Xa lìa dục vọng ái ân.
Biết đời hư ảo hồng trần thoát ly.
Trong mơ cũng chẳng xuy vi.
Như như bất động tu trì chánh nhân.

Nay đem tính mạng tâm thần.
Quy y đảnh lễ pháp thân Phật Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (108 lần)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (108 lần)

và đọc tụng “Chú Đại Bi” (7 lần hoặc hơn)

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn:

“Nếu có chúng sinh nặng lòng dâm dục, thường cung kính
niệm Bồ-tát Quán Thế Âm, liền được thanh tịnh.
Nếu nhiều nóng giận, thường cung kính
niệm Bồ-tát Quán Thế Âm, liền được mát mẻ.
Nếu nhiều ngu si, thường cung kính
niệm Bồ-tát Quán Thế Âm, liền được trí tuệ.”

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Advertisements
Comments Off on Sám Hối Nghiệp Dâm Dục
%d bloggers like this: