An Sĩ Toàn Thư – Chu An Sĩ


AN SỸ TOÀN THƯ

| Soạn giả Chu An Sỹ |
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến

(!) MP3

01 – Âm Chất Văn Quảng Nghĩa

| Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả

Quyển Thượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46

Quyển Hạ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41

02 – Vạn Thiện Tiên Tư

| Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66

03 – Dục Hải Hồi Cuồng

| Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49

04 – Tây Quy Trực Chỉ

| Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18

Phụ Lục – Chuyển Họa Thành Phúc

| Những Câu Chuyện Có Thật Và Nguyên Lý Thay Đổi Số Phận

1 2 3 4 5 6 7

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: