Vừa Niệm Phật Vừa Tăng Trưởng Ái Căn Sanh Tử

VỪA NIỆM PHẬT VỪA TĂNG TRƯỞNG
ÁI CĂN SANH TỬ

| Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng
Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên |

Chuyển ngữ: Cư Sĩ Diệu Hà
Người đọc: Hạnh Quang

Comments Off on Vừa Niệm Phật Vừa Tăng Trưởng Ái Căn Sanh Tử
%d bloggers like this: