Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác


PHẬT THUYẾT
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

| Bồ Tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập |

HỘI TẬP KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư
Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư

Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư

CHÚ GIẢI KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

(!) EBOOK | PDF

TẢI VỀ

(!) AUDIO | MP3

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24.
GIẢNG GIẢI KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Hòa Thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Pháp Sư Tịnh Không

Pháp Sư Tịnh Không

(!) MP3 | Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa – 1994 (Thầy Minh Nhẫn chuyển ngữ)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19.

(!) MP3 | Kinh Vô Lượng Thọ Lần 10 – 1998 Trích lục tập dịch (Thầy Minh Nhẫn chuyển ngữ)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52.

(!) MP3 | Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa – 2009 (Thầy Minh Nhẫn chuyển ngữ)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22.
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: