Niệm Phật Thành Phật (Đạo Và Đời)

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT

| Trích Lục Khai Thị Quan Trọng Của Pháp Sư Tịnh Không
Thuyết Giảng Trong Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác |

Chúng Đệ Tử Diệu Âm Sen Vàng

(!) MP3

01 02 03 04 05 06 07

(!) VIDEO

01 02 03 04 05 06 07
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: