Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai

NHÂN LOẠI & THIÊN TAI

| Hòa Thượng Tịnh Không |

Phóng vấn: Thầy Trần Đại Huệ
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

(!) MP3

01 02 03

(!) VIDEO

01 02 03
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: