Tín – Nguyện – Trì Danh


Tín nguyện trì danh! là yếu chỉ của cả bộ kinh. Tín nguyện là Huệ Hạnh, trì danh là Hành Hạnh. Ðược vãng sanh hay không hoàn toàn là ở chỗ có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn.

Pháp Sư Tịnh Không

Hòa Thượng Tịnh Không | Lão Pháp Sư Tịnh Không


01. Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh (Huyền Nghĩa – 1994) | Thầy Minh Nhẩn chuyển ngữ

|XEM VIDEO|

02. Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh (Giảng Lần Thứ 10, 1998) | Thầy Minh Nhẩn chuyển ngữ (Trích lục tập dịch)

|XEM VIDEO|

03. Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh (Tinh Hoa – 2009) | Thầy Minh Nhẩn chuyển ngữ

|XEM VIDEO|

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: