Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Bát Thập Hoa Nghiêm) Phẩm 11 Tịnh Hạnh

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
HOA NGHIÊM KINH
(BÁT THẬP HOA NGHIÊM)
PHẨM 11 TỊNH HẠNH

| Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không |

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong

http://www.niemphat.net/Luan/tinhhanh/tinhhanh.htm

Advertisements
Comments Off on Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Bát Thập Hoa Nghiêm) Phẩm 11 Tịnh Hạnh
%d bloggers like this: