Chúc Mừng Năm Mới 2014

>> Chúc Mừng Năm Mới 2013

BÀI GIẢNG ĐẦU XUÂN NĂM GIÁP NGỌ 2014

| Pháp Sư Tịnh Không |

_(())_ Xem Video _(())_


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học !

Chúc mừng năm mới với mọi người !

Tịnh Không nơi đây, cùng chư vị chúc Tết.

Chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, kiết tường như ý, phước huệ tăng trưởng, pháp hỷ sung mãn.

Dưới đây chúng tôi thêm bốn câu, dùng để khuyến tấn nhân dịp năm mới:

“Chư ác mạc tác,
tuế tuế bình an.
Chúng thiện phụng hành,
niên niên như ý.”

Nói về câu “Chư ác mạc tác”:

Khi trong thuận cảnh thiện duyên, phải biết rằng đang tiêu thiện nghiệp của chúng ta, cho nên không được sanh tâm niệm tham ái và si mê, mà phải bảo trì [tâm] Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác.

Trong nghịch cảnh ác duyên, biết là đang tiêu ác nghiệp của mình, cho nên không được sanh tâm sân, vẫn phải bảo trì [tâm] Thanh Tịnh Bình Đẳng.

Trong tất cả cảnh giới, đều không quên tự mình đề cao Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, như vậy mới tương ưng với Phật Bồ Tát, như vậy mới thật đúng là Bình An. Cho nên chúng tôi mới nói rằng:

“Xứ nghịch cảnh,
tùy ác duyên,
vô sân uế,
nghiệp chướng tận tiêu.
Xứ thuận cảnh,
tùy thuận duyên,
vô tham si,
phước huệ toàn hiện.”

Nói về câu “Chúng thiện phụng hành”:

Chúng ta nên phát bồ đề tâm, niệm niệm đều nghĩ đến tất cả chúng sanh. Phải buông xả tất cả tạp niệm và vọng niệm, một lòng một dạ niệm Phật, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Niệm Phật là “Thiện trung chi thiện”. Sở dĩ Ấn Quang Đại Sư nói:

“Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp;
Kiết thành tự khả chuyển phàm tâm.”

Sau cùng kính gửi “Phát bồ đề tâm, Hành bồ tát đạo”.

Hai mươi chữ này, chúc phúc tất cả mọi người năm mới kiết tường:

“Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi
Nhìn Thấu, Buông Xả, Tự Tại, Tùy Duyên, Niệm Phật.”

Cảm ơn và chúc phúc tất cả mọi người năm mới vạn sự như ý.

(Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không)

(!) VIDEO 01 | 02
Comments Off on Chúc Mừng Năm Mới 2014
%d bloggers like this: