Nhân Loại Làm Sao Ứng Phó Với Thiên Tai

Truyền Hình Phỏng Vấn Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN LOẠI LÀM SAO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

| Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam |

Cẩn dịch: Thích Giác Hiền – Phụ đề: Thích Anh Nghiêm – Giọng đọc: Đại Đức Thích Đạo Thịnh

(!) VIDEO TẢI VỀ | MP3 TẢI VỀ
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: