Sự Tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát | Bần Nữ Khất Trai

SỰ TÍCH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
BẦN NỮ KHẤT TRAI

| Phim Hoạt Hình |


Chúng sanh học bình đẳng

Tâm tùy vạn cảnh xoay

Trăm phương đều xả bỏ

Còn yêu ghét được chăng!

Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: